Колегія (грудень 2017). Довідка про стан соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання у ДНЗ №1,2,3,4; НВК: ЗОШ І ступеню – ДНЗ, ЗОШ №7, 13, СШ№9, Підлипненській ЗОШ

На колегію відділу освіти

26.12.2017 р.

 

Сучасне законодавство України в галузі освіти забезпечує правові засади подальшого розвитку системи освіти в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю. Нині діти з особливими потребами можуть здобувати освіту у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів: спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, загальноосвітніх школах зі спеціальними та інклюзивними класами. Однак право вибору навчального закладу або форми навчання залишається виключно за батьками дитини. Відділ освіти Конотопської міської ради спрямовує діяльність освітніх закладів міста на забезпечення права на якісну та доступну освіту дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Для забезпечення умов для здобуття освіти дітей з особливими потребами відділ освіти та навчальні заклади керуються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,  Указами Президента України  від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення  сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, наказами Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», від 15.01.2008 № 11 «Про затвердження заходів щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями», від 27.03.2006 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах», від 31.12.2015 №1436 «Про затвердження Плану щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Постановами КМУ від 09.08.2017 №588 «Про внесення зимін до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», від 18.05.2012 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо.

Визначені у цих норматинвих документах аналітично-організаційні підходи дають змогу більш оперативно розв’язувати проблеми, пов’язані з реалізацією права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття гарантованої, якісної, загальнодоступної освіти.

У місті діти цієї категорії здобувають освіту в рамках діючої системи загальної середньої та дошкільної освіти, яка охоплює загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади.

За статистичними даними центральної районної лікарні станом на 01.09.2017 р. загальна кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку становить 1856 осіб, що становить 8% від загальної кількості дитячого населення (14984 осіб дитячого населення віком від 0 до 18 років).  З роками спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, зокрема, з порушеннями зору, мовлення, розумового розвитку, поведінки, із соматичною ослабленістю:

Таблиця 1

Навчальні роки Загальна кількість

дітей віком від 0 до 18 років

З них, шкільного віку: З них, дошкільного віку: З них, з порушеннями психофізичного розвитку Шкільного віку Дошкільного віку
2016-2017

навчальний рік

14860 9824 5036 1724 1281 443
2017-2018

навчальний рік

14984 8790 6194 1856 1308 548

 

Дошкільна освіта

Саме цим зумовлене розширення мережі груп компенсуючого типу для дітей різних нозологій. В дошкільних закладах міста функціонує 20 груп компенсуючого типу, в яких корекційну допомогу отримують 311 вихованців.

   Таблиця 3

Карта груп компенсуючого типу м.Конотоп

Навчальний заклад Для дітей  із пору-шення-ми зору Для дітей  із пору-шен-нями мов-лення Для дітей  із порушен-нями опорно-рухового апарату Для дітей  із затрим-кою психіч-ного розвит-ку Для дітей  із розумо-вою відста-лістю Всього груп компен-суючого типу
ДНЗ № 1 «Орлятко» 1 1 1 3
ДНЗ № 3 «Теремок» 2 1 3
ДНЗ № 4 «Сонечко» 2 1 3
ДНЗ № 7 «Золотий ключик» 2 2
ДНЗ № 8 «Волошка» 2 2
ДНЗ № 10 «Ялинка» 1 1
ДНЗ № 11 «Вітерець» 2 2
ДНЗ № 12 «Райдужний» 2 2
ДНЗ № 13 «Веселка» 2 2
Всього 2 14 1 2 1 20

 

Адміністрації та педагогічні колективи садочків на достатньому рівні забезпечують право на освіту дітей з особливими освітніми потребами. В закладах зібрано відповідну нормативно-правову базу, опрацьовано Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, наявні банки даних про дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, які навчаються в садочку та проживають на території обслуговування навчального закладу.

Навчально-корекційний процес в спеціальних групах відбувається за спеціальними програмами у відповідності до рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації; до навчального процесу в цих групах 100%-во залучені вчителі-дефектологи та відповідний медичний персонал. Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється не лише на спеціально організованих заняттях, а й у повсякденному житті, у різноманітних видах діяльності за допомогою різних форм організації навчального процесу.  Для дієвої організації корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками   своєчасно здійснюється різнобічне  вивчення психологом, логопедом, учителем-дефектологом, педагогами індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини та забезпечується  їх урахування в навчально-виховному процесі.  Вихованці корекційних груп з метою інтеграції в соціум та відповідно до своїх потенційних можливостей та стану здровя відвідують в дошкільних навчальних закладах гуртки різного спрямування (ДНЗ № 1 – хореографічний гурток, гурток по навчанню гри на музичних інструментах, шаховий гурток, фізкультурно-оздоровчий гурток; ДНЗ № 3 – хореографічний гурток, футбол, гурток з англійської мови; ДНЗ № 4 – гурток нетрадиційного малювання, співочий, театральний гуртки, аеробіка).

Таблиця 4

Навчальний заклад Для дітей  із порушеннями мовлення Для дітей  із порушеннями опорно-рухового апарату Для дітей  із затримкою психічного розвитку Для дітей  із розумовою відсталістю Всього груп компенсуючого типу Кадрове забезпечення
ДНЗ № 1 «Орлятко» 1 група

19 дітей

1 група

18 дітей

1 група

13 дітей

3 100%

практичний психолог, вчитель-дефектолог (2), вчитель-логопед (2), медична сестра з лікувальної фізкультури

ДНЗ № 3 «Теремок» 2 групи

35 дітей

1 група

12 дітей

3 100%

Практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед (3)

ДНЗ № 4 «Сонечко» 2 групи

31 дитина

1 група

12 дітей

3 100%

Практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед (3)

          

В закладах створені належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.  Педагоги активно створюють корекційно-розвивальне середовище, яке сприяє реалізації не лише навчально-виховних, а й корекційно-відновлювальних та реабілітаційних завдань, допомагає вихованцям набути навичок практичного життя, збагатити свій індивідуальний досвід з різних розділів програми.  У  групах  є ігрові осередки сюжетно-рольових, театралізованих, настільно-друкованих, будівельних  ігор, куточки сенсорного виховання; облаштовані  куточки чергових,  спортивний осередок, де зберігається  необхідне обладнання для проведення загартовуючих процедур, фізкультурних комплексів на повітрі, рухливих ігор, ігор-естафет, матеріали з валеологічного виховання дошкільників.

У навчальних закладах наявні спеціально обладнані, ізольовані від основного групового приміщення або пристосовані кабінети, де з дітьми займаються спеціалісти відповідного фаху. Для організації корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками  педагоги мають необхідне обладнання, навчально-дидактичні  матеріали та посібники.

У групі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (ДНЗ № 1) є необхідне обладнання для проведення лікувально-профілактичної роботи з дошкільниками. Також вхід до закладу облаштовано пандусом.

Наявна система корекційної роботи в групах компенсуючого типу дає змогу вчасно забезпечити комплексну медико-психолого-педагогічну корекцію, дозволяє послабити, а в окремих випадках і запобігти наслідкам того чи іншого відхилення в розвитку.

Так, в ДНЗ № 1 в групі для дітей із затримкою психічного розвитку з моменту відкриття (01.09.2012) було випущено 62 дитини, з них 39 дітей продовжили навчання в умовах загальноосвітньої школи, 13 дітей було переведено до інших груп компенсуючого типу, 7 дітей поступили на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів, 3 – до інклюзивних класів ЗОШ №10. За попередніми даними цьогорічні випускники даної групи будуть продовжувати навчання в загальноосвітніх школах (4 дітей), інклюзивних класах (2 дітей), спеціальному класі (1 дитина).

В ДНЗ № 3 в групі для дітей із затримкою психічного розвитку з моменту відкриття (01.09.2016) було випущено 4 дітей, з них 1 дитина продовжила навчання в умовах загальноосвітньої школи, 1 дитину було переведено до логопедичної групи, 1 дитина поступила на навчання до спеціальної школи-інтернату та 1 дитина вибула у зв’язку з ускладненням стану здоров’я. За попередніми даними цьогорічні випускники даної групи будуть продовжувати навчання в загальноосвітніх школах (1 дитина) та інклюзивних класах (2 дітей).

В ДНЗ № 4 в групі для дітей із порушеннями розумового розвитку з моменту відкриття було випущено 6 дітей, з них 3 – продовжили навчання в спеціальному класі відповідної нозології на базі НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ, 3 дітей поступили на навчання до інклюзивних класів ЗОШ №10. За попередніми даними цьогорічні випускники даної групи будуть продовжувати навчання в спеціальному класі для дітей з порушеннями розумового розвитку (3 дітей).

Це говорить про досить високу результативність функціонування спеціалізованих груп, своєчасний початок корекційного втручання, позитивну динаміку в розвитку дітей та успішне засвоєння корекційних навчальних програм.

З 01.09.2018 року на базі ДНЗ № 2 «Вербиченька» планується відкриття першої інклюзивної групи для дітей з особливими освітніми потребами. На даний час адміністрацією закладу опрацьовано відповідні нормативні документи, ведеться робота з пошуку відповідного кадрового забезпечення, аналізується майбутній контингент дітей з особливими освітніми потребами.

Однак, існуюча мережа груп компенсуючого типу не задовольняє всіх потреб дитячого населення дошкільного віку в корекційній допомозі. Кількість дітей з відхиленнями у розвитку щороку збільшується за рахунок «невиявленого резерву». В закладах освіти не впроваджено систему раннього виявлення та корекції порушень у розвитку в повному обсязі (включаючи сучасні технічні засоби діагностики та корекції).  Проблемним і є те, що більшість батьків приховують дані щодо стану здоров’я дитини, звертаються за допомогою до спеціалістів несвоєчасно або не звертаються взагалі; непоодинокими є відмови батьків від організації спеціального навчання. В результаті, діти з тими чи іншими порушеннями стихійно інтегровані в масових групах дошкільних навчальних закладах або перебувають вдома до початку шкільного навчання, обмежуючись частковими вкрапленнями корекційних занять із спеціалістами. Але і в цьому випадку діти з досить вираженими відхиленнями в розвитку (наприклад, із середніми і важкими порушеннями слуху, інтелекту, опорно-рухового апарату, розладами аутичного спектру) будуть мати потребу в постійному психолого-педагогічному супроводі і систематичної корекційної допомоги.

          Спеціальна освіта дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку в місті включає навчання за різними формами відповідно до рекомендацій ПМПК, ЛКК, побажань батьків.

Дітям з особливостями психофізичного розвитку, які не можуть навчатися в умовах масової школи, пропонується навчання за індивідуальною формою навчання. Відділом освіти відпрацьовано алгоритм роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, існує єдиний підхід у роботі з даного питання. Так, в загальноосвітніх навчальних закладах індивідуальною формою навчання станом на 21.12.2017 року охоплено 40 дітей (30 навчається за спеціальними програмами, 10 – за програмами ЗОШ), серед них 18 дітей мають інвалідність.

 

 

 

    Таблиця 6

Діти, охоплені індивідуальною формою навчання:

Навчальні роки Програма ЗОШ Програма для розумово відсталих учнів Програма інтенсивної педагогічної корекції Програма для дітей з комплексними порушеннями Програма для дітей з порушенями опорно-рухового апарату Всього
2016-2017 10 11 13 1 2 37
2017-2018 10 18 8 2 2 40

 

Кількість дітей, охоплених індивідуальною формою навчання, залишається порівняно стабільною із року в рік, не зважаючи на щорічне зростання дітей з вадами психофізичного розвитку.

Так, протягом двох останніх навчальних років у зазначених  загальноосвітніх навчальних закладах міста індивідуальне навчання було організовано:

Навчальні роки Навчальні заклади
НВК ЗОШ ЗОШ №7 СШ №9 ЗОШ №13 ПЗОШ
2016-2017 2 5 4 1
2017-2018 1 1 4 2 1

 

Проте, проблема індивідуального навчання дітей з особливими потребами залишається досить гострою. Організація індивідуального навчання дітей передбачає зменшення більш як удвічі навчального навантаження порівняно з тим, яке дитина могла б отримувати в спеціалізованому закладі чи інклюзивному класі, та обмежує можливість їх інтеграції в соціумі. Окрім того, під час організації індивідуального навчання не передбачено проведення корекційно-розвиткових занять. Ускладнює навчальний процес також відсутність підручників, посібників, індивідуально-технічних засобів навчання для дітей з різними вадами розвитку. Відсутня й відповідна фахова освіта у вчителів, що здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою. Із спеціалістів з даною категорією дітей працює лише практичний психолог закладу. З огляду на те, що діяльність вчителя достатньо регламентована навчальними планами, програмами, вимогами до навчальних досягнень учнів, існують труднощі в організації іншої специфічної складової спеціальної освіти – навчально-реабілітаційного процесу, який в умовах загальноосвітнього навчального закладу втілити неможливо.

У зв’язку з реформуванням системи навчально-виховного середовища для дітей з особливими освітніми потребами Урядом України з 1 вересня 2017 року прийнято рішення про припинення набору учнів із затримкою психічного розвитку до підготовчого та першого класів шкіл-інтернатів, забезпечивши їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання (постанова КМУ від 26.10.2016 р. №753 «Про внесення змін до постанови КМУ від 23.04.2003 р. №585»). Однак, у Постанові не йдеться про згортання індивідуальної форми навчання для дітей даної нозології. З огляду на непоодинокі бажання батьків організувати навчання дітей за індивідуальною формою на базі загальноосвітнього навчального закладу відділ освіти продовжує організовувати індивідуальне навчання дітей із ЗПР за відповідними рекомендаціями. Проте, в контексті зазначеного, Міністерство освіти і науки, Департамент освіти і науки Сумської ОДА наголошують на всілякому сприянні організації навчання дітей із ЗПР серед здорових однолітків.

В навчальних закладах (НВК ЗОШ, ЗОШ №7, СШ №9, ЗОШ №13, ПЗОШ) створено банки  даних дітей з особливими освітніми потребами. Ці діти навчаються за звичайними програмами загальноосвітніх навчальних закладів без додаткової корекційної допомоги. Вони активно залучаються до позакласних та позашкільних виховних заходів. Заяв на організацію інклюзивного навчання в зазначених закладах на початок навчального року не було.

Вищезазначені загальноосвітні навчальні заклади мають обмежену архітектурну доступність для осіб з обмеженими можливостями. Створення безперешкодного доступу дітей з особливими потребами не обмежується побудовою пандусів. Безперешкодним має бути доступ в навчальні аудиторії усіх навчальних закладів. В наявності повинні бути опорні пристрої, поручні, ліфти – підйомники, реконструйовані туалетні кімнати, для обладнання яких слід використати значні кошти.

Інклюзивна форма навчання вмісті впроваджується в двох навчальних закладах: Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 та НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ. У 2017 році інклюзивною формою навчання охоплено 25 дітей різних нозологій (9 класів). Для оптимальної організації інклюзивного навчання введено рішеннями виконавчого комітету Конотопської міської ради введено додаткові посади фахівців до штатного розпису Конотопської загальноосвітньої школи №10 для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: практичний психолог – додаткові 0,5 ставки; вчитель-дефектолог – 1 ставка; соціальний педагог – 0,5 ставки; керівник гуртка з напрямку фізичної реабілітації учнів інклюзивних класів – 1 ставка.

В кожному інклюзивному класі введено посади вчителя-асистента з розрахунку: 1 ставка на кожен інклюзивний клас початкової ланки та 0,5 ставки на кожен інклюзивний клас середньої ланки. Додаткові 0,5 ставки вчителя-асистента початкових класів вводяться рішенням виконкому та оплачуються за рахунок місцевого бюджету.

В закладі систематично проводяться позакласні заходи за участю дітей з особливими потребами та їх батьків: проводяться відкриті  уроки та виховні заходи, уроки літературного читання за участі батьків,  благодійна акція «Україна єдина», етнопроекти: «Літературна Конотопщина», «Українські умільці», «Скарбниця знань». Традиційним у школі став Тижнь інклюзивної освіти, у рамках якого були проведені уроки доброти, години спілкування, заняття з елементами тренінгу, майстер-класи.

В ЗОШ №10  розпочато реалізацію довгострокового проекту «Інклюзія – територія добра і радості», який передбачає проведення різноманітних заходів, спрямованих на допомогу дітям із особливими освітніми потребами розвинути свої здібності, зрозуміти власну значимість для суспільства, подолати комплекси.  На заняттях діти з особливими освітніми потребами  разом із ровесниками власноруч виготовляють підставки для шкільного приладдя, вази для квітів, ляльки-мотанки тощо. Діти з особливими потребами   мають змогу активно спілкуватися в середовищі здорових однолітків, обмінюються враженнями, знаходять нових друзів.

Однак існує проблема перевантаження вчителів, що працюють в інклюзивних класах роботою з документообігу, оскільки на державному рівні до сих пір не визначено єдиних вимог щодо оформлення відповідної документації. Не визначено, яким чином має оформлятися класний журнал, класно-урочне планування з врахуванням всіх навчальних програм та нозологій дітей, що перебувають в класі. Окрім того, педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах, не передбачено збільшення посадового окладу (лист МОН від 08.09.2017 р. №2.1-2131 «Щодо оплати праці педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах»), хоча до виходу даного документа педагоги інклюзивних класів мали підвищення посадового окладу на 20% у зв’язку з роботою з дітьми з порушеннями фізичного або інтелектуального розвитку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» відділом освіти Конотопської міської ради планується відкриття 1 інклюзивно-ресурсного центру з 01.09.2018 року. Затверджено відповідний План заходів щодо створення інклюзивно-ресурсного центру в м. Конотоп на 2017-2019 роки.

На базі НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ функціонує спеціальний клас для дітей з розумовою відсталістю (3-В), в якому навчається 6 діток відповідної нозології. До роботи класу залучено вчителя-дефектолога (класний керівник – Потьомкін Є.О.). Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними спеціалістами дефектологічного фаху: вчитель-дефектолог (Потьомкін Є.О. – СПО, Ритміка, ЛФК), вчителя-логопед (Рябченко Н.Г. – Розвиток мовлення). Вчителя-логопеда залучено до роботи класу на умовах погодинної оплати. Навчально-виховний та реабілітаційний процес учнів спеціальних класів
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється у порядку, визначеному
Положенням про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 09.12.2010 № 1224.

Навчання дітей з розумовою відсталістю здійснюється за спеціальними навчальними програмами для спеціальних навчальних закладів для розумово відсталих дітей та за індивідуальною навчальною програмою. Навчальний матеріал адаптується  до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем та постійне повторення навчального матеріалу у поєднанні з предметно-практичною діяльністю. Діти спеціального класу залучаються до всіх заходів, які проводяться в навчальному закладі.  Діти приймають участь в заходах до дня Толерантності; був проведений урок гарної поведінки «Поспішаймо творити добро. Озирнись на свій вчинок» (жовтень 2017р.). Також діти з особливими освітніми потребами залучаються до загальношкільних акцій: «День рукопотискання», «Посміхнись мені», «Обійму безкоштовно», «Відкритий мікрофон».

Однак  можливості здійснення комплексної реабілітації в умовах загальноосвітньої школи використовуються недостатньо. Існує проблема забезпечення спеціальних класів у загальноосвітньому просторі постійним фаховим психолого-педагогічного супроводом. Це, насамперед, передбачає продовження активної реабілітаційної роботи впродовж дня з використанням фахового потенціалу, однак режим функціонування навчального закладу передбачає проведення навчально-реабілітаційного процесу лише у першій половині дня. Для проведення корекційної-розвиткових занять в закладі не облаштовано спеціальні кабінети: відсутній логопедичний кабінет, класи СПО, ЛФК. Заняття проводяться в поточному навчальному класі без створення спеціальних умов, що значно утруднює навчально-виховний процес.

Однак, починаючи з 2017 року у державній субвенції передбачено цільові видатки на додаткові послуги для учнів з особливими потребами інклюзивних та спеціальних класів. Субвенція спрямовується на оплату видатків, необхідних для проведення додаткових кореційно-розвиткових занять та на придбання спеціальних засобів корекції, обладнання, дидактичного матеріалу. Відділом освіти отримано державну субвенцію у сумі 460, 776 тис. грн., яку використано: на оплату праці (проведення корекційно-розвиткових занять), придбання підручників, наочного матеріалу та  посібників, обладнання для ЛФК. Це дало можливість частково забезпечити необхідним обладнанням та матеріалами класи з інклюзивним навчанням та спеціальний клас. Проте залишається актуальним питання 100% забезпечення підручниками  дітей, які навчаються за програмами спеціальних ЗНЗ  у зв’язку з відсутністю державного замовлення на друк спеціальних  підручників та посібників для даного контингенту дітей.

Також проблемним залишається питання навчання та виховання дітей з порушеннями поведінки. Для даної категорії дітей не визначено сталих рекомендованих програм чи форм навчання.  Для формування навичок соціальної поведінки такі діти потребують спеціальних умов та спеціально організованого середовища, оскільки чим раніше таке середовище для дитини буде створено, тим менше її розвиток відхилятиметься від норми. На даний момент частина учнів з девіантною поведінкою переважно навчаються із здоровими однолітками без надання відповідної допомоги, що спричинює постійні конфліктні ситуації як між дітьми, так і батьками учнів.  Інша частина учнів за наявності рекомендацій лікарів чи ПМПК за згодою батьків навчаються на індивідуальній формі.

Надзвичайно актуальним є питання фахової компетентності педагогічних працівників. У даний час фактично немає закладу чи класу, де б не навчалася дитина з тими чи іншими порушеннями у розвитку. Тому важливо, щоб педагогічні працівники володіли основами знань і методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Необхідно працювати з педагогами щодо уникненням використання медичної термінології, що застосовується в педагогічній практиці для характеристики дітей з особливими освітніми потребами. Важливе є і постійне оновлення фахових знань керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, оскільки виважена кадрова політика з постійним підвищенням
кваліфікації педагогічних працівників сприятиме збільшенню результативності корекційної навчання.

Окрім фахової готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами існує проблема психологічної готовності до навчання та супроводу дітей різних нозологій. В ході вивчення окресленого питання було проведено анкетування педагогічних працівників щодо готовності педагогічних колективів до навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Всього проанкетовано 108 осіб:

із них вихователів ДНЗ 40 % (44особи);

вчителів ЗНЗ 60% (64 особи).

На запитання, які на Вашу думку найбільш прийняті форми організації з дітьми з особливими освітніми потребами, відповіді були наступними:

52% відповіли, що інклюзивні класи (групи);

37% відповіли, що спеціальні класи (групи);

11% відповіли, що спеціальні школи-інтернати.

На запитання, хто надає Вам науково-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами 31,2% респондентів відповіли, що це заступник директора з НВР; 28,3% – вихователь-методист ДНЗ; 12,5% – практичний психолог закладу; 10% – міська ПМПК; 7,5% – самоосвіта; 6,5% – шляхом Інтернету; 4% – Інститут післядипломної освіти.

При вивченні запитання про рівень науково-методичного забезпечення навчального закладу підручниками, посібниками, методичними розробками тощо відповіді були наступними:

64% – забезпечення посереднє;

28% – забезпечення практично відсутнє;

і лише 8% відповідей – забезпечення цілком достатнє.

Серед труднощів, які перешкоджають успішній соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, педагогами було виділено:

Особливості особистісного розвитку дитини – 47%

Низька мотивація до навчання  – 22,6%

Незрілість інтелектуальної сфери – 10,9%

Особливості емоційно-вольової сфери – 10,5%
Недостатня саморегуляція – 5%
Недоліки сенсорного розвитку – 4%

За результатами опитування респондентів було з’ясовано, що педагоги потребують науково-методичнготребують науово-методичнгої підтримки з таких питань:

и освітніми потребами отребами. готовності до навчпір не визої підтримки з таких питань:

Організація роботи з найуразливішими категоріями дітей з метою їх повноцінного залучення до освітнього процесу та подальшої соціальної інтеграції  – 38,2%

Створення інклюзивного простору – 24%

Психолого-педагогічний супровід – 15,7 %
Своєчасна рання діагностика та рання інтеграція – 14,1%
Програмно-дидактичне (методичне) забезпечення – 5%
Інше – 3%

Враховуючи викладене вище, з метою забезпечення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами пропоную визнати задовільним стан соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації різних форм навчання (інклюзивної, інтегрованої, колективної, частково індивідуальної).

 

 

 

 

 

Завідувач міської ПМПК                                                                 Т.М. Блонова

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *