Положення про відділ освіти

Додаток

до рішення міської ради

7 скликання (19 сесія)

від 24 жовтня 2016 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

Розділ І. Загальні положення:

 • Відділ освіти Конотопської міської ради (далі відділ освіти) євиконавчим органом міської ради, який утворюється міськоюрадою та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, іпідпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 • Відділ освіти у своїй діяльності керується:

Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, підзаконними актами з питань загальної середньої, позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Конотопської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 • Відділ освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з Державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти.

 • Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

Розділ II. Основні завдання відділу освіти:

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної, освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3. Створення у межах своїх повноважень умов для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на здобуття дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

2.5. Навчально-методичне керівництво та моніторинг навчально-виховного процесу закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, координація діяльності навчальних закладів.

2.6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.

2.7. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, форм власності, участь у атестації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що знаходяться на території міста за наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, оприлюднення результатів атестації.

2.8. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах.

2.9. Комплектування дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.11. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.12. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

2.13. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального  контролю за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.

2.14. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

Розділ III. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень):

 • Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами міста згідно з чинним законодавством:
 • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному оснащенню. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних і науково педагогічних кадрів тощо.
 • Здійснює в межах своїх повноважень державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.
 • Проводить державну атестацію навчальних закладів міста щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти згідно з чинним законодавством.
 • Готує проекти рішень виконавчого комітету про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
 • Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення груп, класів у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.
 • Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для навчання за екстернатною формою.
 • Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.

3.1.9. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

 • Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти в місті:
 • Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньоїосвіти.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти міста.
 • Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти у межах своїх повноважень.
 • Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 • Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин і надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
 • Погоджує редакцію статутів дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації згідно з чинним законодавством.
 • Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів:
 • Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів у межах своєї компетенції.
 • Упроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 • Організовує роботу з обдарованими дітьми і проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.
 • Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи установ освіти міста й організовує за участю профспілкових та інших громадських і наукових організацій роботу по педагогізації населення.
 • Формує замовлення на отримання підручників, навчально- методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків про освіту.
  • Організація фінансового забезпечення навчальних закладів:
 • Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.
 • Уносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності.
 • Контролює створення та аналізує використання у навчальних закладах, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.
  • Організація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів:
   • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
   • Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
   • Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи.
  • Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:
   • Надає допомогу органам опіки і піклування у межах своєї компетенції у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
   • Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах і здійснює соціально-педагогічний патронат.
   • Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
   • Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
   • Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.
   • Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
   • Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів.
   • Уносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей і учнів у навчальних закладах і здійснення оздоровчих заходів.
   • Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.
   • Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації навчально-виховного процесу.
   • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
   • Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
   • Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.
  • Інша діяльність відділу освіти:
   • Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
   • Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті.
   • Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.

 

Розділ IV. Права відділу освіти:

Відділ освіти має право:

 • Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.
 • Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.
 • Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 • Уносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
 • Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 • Регулювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.
 • Надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та юридичним особам неексплуатоване майно та вільні площі закладів, що знаходяться на балансі відділу освіти.
 • Організовувати випуск видань інформаційного та науково- методичного характеру.
 • Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 • Виконувати види діяльності, що не суперечать законодавству України.

 

Розділ V. Керівництво та апарат відділу освіти:

 • Відділ освіти очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати: вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в галузі освіти не менш як 5 років, вільно володіти державною мовою.
 • Начальник відділу освіти представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу.

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти міської ради.

5.2.3. Планує роботу відділу освіти й аналізує стан її виконання.

5.2.4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.5. Погоджує з міським головою кандидатури на посади керівників комунальних загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Призначає та звільняє керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Призначає та звільняє за погодженням з керівниками закладу відповідно до діючого законодавства педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу освіти (крім працівників апарату) згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.

5.2.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників (за поданням керівників навчальних закладів та установ освіти).

5.2.8. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу освіти.

5.2.9. Затверджує штатні розписи, кошториси навчальних закладів і установ освіти згідно з чинним законодавством.

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста нагородами різного рівня.

5.2.11. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на договорах та розпорядчих документах.

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.

5.3.   Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4.   Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти міської ради встановлюються згідно з чинним законодавством.

5.5.   При відділі освіти створюється колегія. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу освіти.

5.6.   Для організації методичної роботи підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється науково-методична установа Конотопський міський методичний кабінет, що діє відповідно до положення про нього та згідно з чинним законодавством.

5.7. Виходячи з потреб у забезпеченні належного функціонування закладів та установ освіти при відділі освіти можуть утворюватися підрозділи, у тому числі й структурні підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи), що функціонують на госпрозрахунковій основі.

5.8. Для організації фінансово-господарської діяльності при відділі освіти створюється централізована бухгалтерія і група з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти, що ведуть бухгалтерський облік і господарське обслуговування закладів та установ освіти міста.

5.9. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.10. Ліквідація відділу освіти здійснюється за рішенням сесії міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради                                        О.Ю. Багрянцева