Права і свободи людини і громадянина

Права і свободи людини і громадянина

Ми маємо бути рабами законів,

щоб стати вільними.

На те і надані людині права,

щоб він їх добивався.

Анатолій  Рас

Конституція України – це Основний Закон України, що закріплює суспільний і державний устрій країни, функції органів державної влади, основні права та обов’язки людини і громадянина.

Розділи Конституції України визначають загальні засади функціонування української держави, основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, завдання та функції діяльності Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, засади здійснення правосуддя, територіальний устрій держави.

Конституція України закріплює права людини які, нерозривно пов’язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах, право на повагу людської гідності, на опір пригнобленню. Права людини можуть бути обмежені лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту прав іншої людини. Права людини невідчужувані. Кожна людина є носієм природних, породжених самою природою людини, прав.

Права громадянина – це права члена державно-організованого громадянського суспільства. Під правами громадянина розуміють, можливість брати участь в управлінні суспільними і державними справами: право на об’єднання в партії і громадські організації, право обирати і бути обраним до органів державної влади України. Право на соціальний захист також в основному належить громадянам України.

Всі права людини і громадянина, закріплені у розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України  повинні захищатися державою. Гарантом прав і свобод людини і громадянина є Президент України. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Система конституційних прав і свобод охоплює всі сфери життя діяльності людей і відповідає міжнародним стандартам прав людини. З урахуванням міжнародно-правових стандартів права і свободи класифікуються на:

  • особисті права і свободи (право на життя, право на свободу і особисту недоторканність, право на недоторканність житла, право на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної і іншої кореспонденції, право на невтручання в особисте життя, право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання,ін.);
  • політичні права і свободи (право на свободу об’єднання в політичні партії і громадські організації, право на участь в професійних спілках, право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському і місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування, право збиратися без зброї і проводити збори, мітинги і демонстрації);
  • економічні права (право володіти, користуватися і розпоряджатися приватною власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом,ін.);
  • соціальні права (право на працю, право на страйк, право на відпочинок,право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, право на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування, право на соціальний захист ін.);
  • екологічні права (право на безпечне для життя і здоров’я оточуюче середовище і на відшкодування заподіяного порушенням цього права шкоди, право вільного доступу до інформації про стан навколишнього середовища, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її розповсюдження);
  • культурні права і свободи (право на освіту, свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності).

Конституція містить не лише перелік прав і свобод людини і громадянина, але закріплює гарантії їх реалізації і захисту, зокрема: право на захист передбачених законом можливостей людини і громадянина в суді, у Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в міжнародних судах або відповідних міжнародних організаціях; право на відшкодування матеріальних і моральних збитків, заподіяних державними органами, органами місцевого самоврядування і їх посадовцями; право знати свої права і обов’язки; право на правову допомогу; право не виконувати явно злочинні накази; право на індивідуальну юридичну відповідальність; право відповідати лише за діяння, вчинені в часі і просторі дії нормативно-правового акту; право не нести відповідальності за відмову свідчити або давати пояснення щодо себе, членів сім’ї або близьких родичів, коло яких визначений законом; право осудженого користуватися всіма правами людини і громадянина за винятком обмежень, визначених законом і встановлених вироком суду, гарантування приватної власності, забезпечення вільного розвитку мов,інші.

У разі порушення прав людини чи /та громадянина, кожному гарантується право на захист. Одним із способів захисту є звернення людини до суду за відновленням своїх прав.

Пропонуємо пройти тестування та дізнатися про рівень своїх знань щодо прав та свобод людини і громадянина

https://naurok.com.ua/test/prava-lyudini-i-gromadyanina-v-ukra-ni-631570.html

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *