Результативність початкової освіти

ПРО  ЯКІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  ПОЧАТКОВОЇ  ОСВІТИ  МІСТА  КОНОТОП 

        У СВІТЛІ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Початкова  загальна освіта – перший освітній рівень. Її основним пріоритетом  є  загальнонавчальні вміння й навички – їх міцність і фундаментальність як визначальні для успішного подальшого навчання. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Державний стандарт загальної середньої освіти – зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів (стаття 30). Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України разом з Національною академією педагогічних наук України, затверджується Кабінетом Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років (стаття 31).

Державний стандарт початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно- зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 11.05.2011 № 430 затверджено План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» з 1 вересня 2012 року впроваджено  Державний стандарт початкової загальної освіти. Виходячи з рішення колегії (протокол №1 від 22.02.2012) відділом освіти Конотопської міської ради розроблено План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах міста (наказ відділу освіти від 23.02.2012   №115).  

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти затверджені Типові навчальні плани початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572). Особливістю навчальних планів є введення у інваріантну складову  вивчення іноземної мови з першого класу та сходинок до інформатики – з другого класу. 

У місті Конотопі працюють 10  загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, які мають у своїй структурі перший ступінь, НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ  та  навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад  «Казка». 

Початкова школа в 2012/2013 н.р. налічувала 104 класи, в яких навчалося 2668  учнів. У 2013/2014 н.р. – 101 клас, в них навчаються 2538 учнів.

Викладання в початкових класах здійснюють 114  педагогів.  Це вчителі в основному І та вищої категорії, 24  вчителя мають звання «старший учитель» та вчитель-методист, що звідчить про високий кваліфікаційний рівень. 

У початковій школі працюють в основному досвідчені педагоги, які поряд з класичною методикою в своїй роботі використовують передовий прогресивний   педагогічний досвід, впроваджують ефективні форми та методи навчання. 

У рамках упровадження  Державного стандарту проведено ряд цікавих, змістовних та результативних заходів.  Відповідно до Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах міста  створено банк даних на вчителів початкових класів, іноземної мови, інформатики, які  запроваджують Державний стандарт початкової загальної  освіти в 1 класах у 2012-2013 н.р.  та  викладатимуть  інформатику  в  2-х класах  у  2013/2014 н.р.

     26 учителів початкових класів 1 вересня 2012 року зустріли 655 першокласників. За результатами моніторингового дослідження  якісного складу, проведеного у 2012 році – 16  педагогів (61,5%)  мають вищу кваліфікаційну категорію,  6 (23,2%) – І категорію, 3 (11,5%) – ІІ категорію,   1 (3,8%) – категорію «спеціаліст»; 3 педагоги (11,5%) мають звання «старший учитель»  і  2 (7,7%) – «учитель-методист».   Стаж  роботи  до  3-х  років –     2 педагоги (7,7%), від 5 до 10 років – 2 (7,7 %), від 10 до 25 років – 12 (46,2%), більше 25 років – 10 (38,4%), що свідчить про високий рівень педагогічної майстерності, якісний підбір учителів, які викладають у 1-х класах.

Усі вчителі іноземної мови, які працювали в 1-х класах, мають відповідну фахову освіту. 4  вчителі англійської мови  (19%)  мають вищу кваліфікаційну категорію, 9 (42,8%) – І категорію, 5 (23,8%) – ІІ категорію,    3 (14,4%) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Стаж роботи до 3-х років – 2 (9,5%), від 5 до 10 років – 5 (23,8 %), від 10 до 25 років – 14 (66,7%). Директори відповідально підійшли до підбору вчителів, які навчають першокласників англійської мови.

28 учителів початкових класів 1 вересня 2013 року зустріли 704 першокласника. 

У 2-х класах інформатику викладають 16 вчителів: 2 вчителі вищої категорії, 3 старший учителі, 9 спеціалістів І категорії, 2 спеціалісти ІІ категорії, 3 спеціалісти. Стаж роботи до 30 років – 4, від 30 до 40 років – 7, від 40 і більше років – 5.

Англійську мову в 2-х класах викладають  23 педагоги: 6 вчителів вищої категорії, 2 вчителі мають звання «старший учитель», 1 – «учитель-методист», 11 спеціалістів І категорії, 3 спеціалісти ІІ категорії, 3  спеціалісти. Стаж роботи до 30 років – 4, від 30 до 40 років – 11, від 40 і більше років – 8. 

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників для вчителів початкових класів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії» і викладають у 1 класі, у вересні 2012 року на базі ЗОШ №11 проведено виїзні  експрес-курси.

Методичним кабінетом відділу освіти розроблено Програму підготовки вчителів початкових класів до реалізації навчальних програм відповідно до нового Державного стандарту початкової школи в системі науково-методичної роботи.  Шляхом самоосвіти та через роботу методичних об’єднань педагоги оволодівали методичними механізмами викладання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

Методистом методичного кабінету відділу освіти Зеленською Л.М. на допомогу вчителям складено методичні рекомендації щодо розвитку пізнавальної активності молодших школярів, підготовлено посібники «Поради батькам майбутніх першокласників» і «Уміння бути здоровим» (з досвіду роботи вчителів початкових класів) у рамках експериментальної роботи в освітньому просторі міста. Учителем початкових класів СШ №12 Радченко Г.М. впорядковано посібник «Розробки занять для розвитку майбутніх першокласників» 

Учителі початкових класів залучені до роботи в експериментальних майданчиках по апробації авторської програми курсу за вибором «Сумщинознавство» та Всеукраїнському експерименті «Теорія та практика підготовки педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільному екологічному просторі України».

Педагогічний колектив НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ активно продовжує   діяльність з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків. Використання персональних мобільних комп’ютерів у навчальному закладі проводиться  за  кількома напрямками: використання презентацій на уроках (у якості наочності), при вивченні англійської мови, створення індивідуальних і групових тематичних презентацій, залучення учнів до проектної діяльності.

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.06.2011 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» проведено моніто-ринг серед учителів початкових класів з цього питання. Як свідчать результати, 42 % вчителів вільно орієнтуються в інформаційному просторі, отримують інформацію та оперують нею, відповідно до власних потреб і вимог сучасного навчально-виховного процесу, 45 % є задовільними користувачами й на початковому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями оволоділи 13 % учителів міста.  Є вільний доступ кожного учасника освітнього процесу до ресурсів мережі Інтернет  у  навчальному закладі, а в більшості й удома.

   У місті створено всі умови для постійного підвищення освітнього, професійного та культурного  рівня  вчителів  початкових класів. Працюють 4 методичні об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання вихователів груп продовженого дня, 3 школи педагогічної майстерності, 4 творчі групи, школа перспективного педагогічного досвіду, проблемна група вчителів 1-х класів, школа молодого вчителя.

Упровадження нового Державного стандарту неможливе без вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Новою формою роботи з цього питання став започаткований обласним управлінням освіти і науки Ярмарок педагогічних ідей та інновацій у початковій школі. 

 9  учителів  початкових  класів  міста  на чолі з методистом Зеленською Л.М. взяли участь в обласному Ярмарку, що проходив у місті Глухові.    На Ярмарок були представлені матеріали 10 вчителів початкових класів,  серед  яких  4  стали  переможцями   за  свої  методичні  наробки   (Ахтимірова  М.М. – СШ №12,  Замятіна І.Й. – СШ №12,  Єрьоміна І.І. –     СШ №12,  Неглущенко Т.В. – НВК «Казка»), 5 – лауреатами в різних   номінаціях (Юрченко О.М. – СШ №3, Нещадимова С.А. – ЗОШ №5,  Пономаренко М.І. – СШ №12, Спрягайло Л.В. – ЗОШ №13,  Анкілова Н.М. –  НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ). Професор Вашуленко М.С. особисто відзначив  глибину змісту матеріалів, якість технічного та естетичного оформлення.  

З метою покращення організації навчально-виховного процесу в початкових класах, упровадження в навчальні заклади сучасних підходів до навчання грамоти вчителі 1-х класів взяли активну участь в обласному науково-практичному семінарі «Нетрадиційна система навчання грамоти першокласників» (автор методики проведення бінарних уроків з навчання грамоти Іваниця Г.А., проректор Вінницького педагогічного університету). Як результат у 2012-2013 навчальному році 10 учителів перших класів (НВК «Казка», НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ, СШ №3, №12, ЗОШ №5, 13, 14) працювали за цією системою. 

Методистом початкового навчання методичного кабінету відділу освіти Зеленською Л.М. створено портфоліо для вчителів перших класів у якості методичної допомоги в роботі з першокласниками.

З метою якісної науково-методичної підготовки вчителів англійської мови до викладання предмета  з 1-го класу проведено такі методичні заходи: науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення викладання англійської мови в умовах комунікаційної компетентності»,  науково-методична конференція «Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів  у 2012/2013 н.р.»  за  участю  вчителів 1-х класів  міста, у ході якої було проаналізовано хід виконання Плану заходів щодо підготовки вчителів до реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Велику увагу приділено актуальним питанням організації навчання учнів перших класів  відповідно до нового змісту освіти з 1 вересня 2012 року.

29  вересня  2012 р.  на  базі  Конотопської  гімназії  відбулася  міська науково-практична конференція   «І знову в перший клас, як у перший раз…» для вчителів, які  навчатимуть у 2012/2013 н.р. учнів 1-х класів, та  обласний семінар для педагогів, які викладають англійську мову в перших класах. Цікаво й інформативно виступила перед учителями методист Сумського ОІППО Клюніна Н.В. Педагоги мали змогу задати проблемні питання  та  отримати на них компетентні відповіді.

Учителі початкових класів І та вищої категорій у серпні 2012 року взяли участь в обласному семінарі за темою «Реалізація Державного стандарту, упровадження нових програм та підручників у навчально-виховний процес 1 класу». 

1 вересня проведено «Свято першокласників-2012» та перший  урок  з теми «Здоров’я – найцінніший скарб», вручено індивідуальні подарунки кожному першокласнику від міської ради та від спонсорів і меценатів, громадських організацій та благодійних фондів для кожного 1-го класу. Учителі разом з батьками першокласників провели пішохідну екскурсію по місту «Конотоп – рідне місто моє». 

 3 вересня 2012 року на базі гімназії відбулася зустріч учителів початкових класів з поетом, дитячим композитором, лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів ігрової майстерності, композиторів, педагогів, доцентом кафедри музично-теоретичної та естетичної підготовки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, кандидатом педагогічних наук, доктором філософії Миколою Миколайовичем Шутьом. Під час зустрічі педагоги сконцентрували свою увагу на вмотивовування пізнання світу молодшими школярами, отримали рекомендації науковця, як це зробити цікаво, комунікативно, інформаційно, результативно. Спілкування з науковцем  змусило кожного педагога ще раз проаналізувати свою методику побудови гри у відповідності до нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

У рамках акції «Дай руку, першокласнику!» за ініціативи методичного кабінету відділу освіти Конотопської міської ради 13 вересня 2012 року відбулася змістовна, корисна для вчителів перших класів зустріч з автором «Букваря» Вашуленком М. С., під час якої педагоги  отримали методичні рекомендації щодо роботи за новим «Букварем», прописами та «Супутником Букваря». Учителі отримали й електронний варіант методичного посібника «Уроки навчання грамоти» (автор М.С.Вашуленко) і методичний коментар до навчальних програм для 1-4 класів. 

У жовтні 2012 року проведено засідання школи педагогічної майстерності вчителів  початкових класів, які працюють за індивідуальною формою навчання «Особливості організації індивідуального   навчання   учнів    початкових    класів»  (керівник  Немченко О.В., учитель-методист НВК «Казка»), під час якого було проаналізовано нормативні документи, типові навчальні плани, які рекомендовано для дітей певних категорій, учителі отримали методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами, які навчаються за індивідуальною формою. 

 У серпні-вересні 2012 року, а також 2013 року на базі методичного кабінету відділу освіти проведено індивідуально-групові консультації вчителям початкових класів щодо складання календарних планів, організації навчання учнів 1 та 2 класів за новими навчальними програмами, підручниками,  використання ІКТ, застосування ефективних технологій навчання та виховання  тощо.

Забезпечено психологічний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Методичним кабінетом відділу освіти підібрано комплекс вправ для розвитку моторики руки, психологами шкіл дано рекомендації для вчителів та батьків з питання адаптації першокласників.

Відповідно  до  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 р. №778, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 р. №882 «Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів міста Конотоп використовуються навчальні програми, підручники та посібники, які мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України або схвалено предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти та є в переліку рекомендованого навчально-методичного забезпечення. 

За рахунок державного бюджету учні 1-х та 2-х класів забезпечені підручниками  на 100%.  

За рахунок батьківських коштів усі першокласники та другокласники міста мають нові робочі зошити, посібники, 65% учнів – картки для експрес-контролю, альбоми для малювання та трудового навчання, що допомагає вчителеві зробити урок цікавим, а учням — краще і легше засвоїти навчальний матеріал. Усі навчальні посібники розроблені відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, за новими навчальними програмами, які отримали відповідні грифи.

Педагоги міста в своїй роботі використовують книги для вчителів, які разом з підручниками та зошитами є складовою навчально-методичних комплектів, відповідають новій програмі, орієнтовному тематичному  плануванню, в яких висвітлено мету і завдання предметів, змістові лінії підручників та зошитів, а також представлені орієнтовні розробки уроків. Книги для вчителів схвалено для використання  в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  

Фонди бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів поповнено навчальною й методичною літературою по впровадженню Державного стандарту початкової загальної освіти за рахунок подарованої літератури,  коштів, вилучених від здачі списаної навчальної літератури, спонсорських коштів. 

Фінансування годин варіативної складової навчальних планів 1-х класів забезпечується на  95 %, 2-х класів — 96%. Виділено години на цікаві, змістовні, корисні для молодших школярів курси за вибором,  враховано бажання батьків і потреби дітей. А саме: «Логіка»,  «Риторика», «Дорога в дивосвіт», «Хореографія», «Розвиток продуктивного мислення», “Зарубіжна література”,  «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Морально-етичне виховання», що спрямовані на розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги, просторової уяви та творчих здібностей; формування в дитячому віці кмітливості, спостережливості, творчого потенціалу учнів. 

15 серпня 2012 р. відділом освіти в БК «Зоряний» проведено батьківські збори для батьків майбутніх першокласників, під час яких батьки отримали рекомендації щодо адаптаційного періоду першокласників, створення позитивної емоційної атмосфери для безболісного вступу до школи.

Проведено чітко організований медогляд першокласників згідно з графіка прийому лікарів дитячих поліклінік міста. Учителі мають можливість враховувати індивідуальні особливості стану здоров’я дітей під час організації навчально-виховного процесу.

Відповідно до потреби батьків організовано роботу груп продовженого дня в 10 загальноосвітніх  навчальних закладах.

Адміністраціями шкіл спільно з учителями в травні 2012 року проведено інвентаризацію навчально-методичного забезпечення, а саме, наочності, роздаткового та дидактичного матеріалів, щодо відповідності новим програмам для 1-го класу.  Школи в основному мають необхідне обладнання, наочність для більш ефективного навчання першокласників. У закладах розроблено заходи по подальшому розвитку й оновленню навчально-матеріальної бази викладання предметів у 1-х класах.

У серпні 2013 року в ході перевірки готовності шкіл до нового навчального року проведено міський огляд-конкурс на кращу класну кімнату 1-х та 3-х  класів щодо інформаційно-естетичного оформлення, відповідності санітарно-гігієнічним нормам та готовності до початку нового навчального року. Завдяки адміністрації, педагогічним працівникам, батьківському колективу в більшості навчальних закладів створено сучасні  кабінети, достатню матеріально-технічну базу, затишні кімнати відпочинку та облаштовані ігрові куточки.  Найкращими визначено класні кімнати в НВК «Казка», Конотопській санаторній школі-інтернат, СШ №3, №9, ЗОШ №5.

За останній рік у всіх навчальних закладах міста зовнішній вигляд, матеріально-технічна та науково-методична бази класних кімнат початкової школи значно поновилися й покращилися.

З метою всебічного розвитку та виховання особистості молодших  школярів, створення сприятливих умов для здобуття учнями та педагогічними працівниками достатнього особистого досвіду культури спілкування та співпраці в різних видах діяльності й самовираження у творчих видах завдань  згідно  з  річним  планом  роботи  методичного  кабінету  відділу  освіти  з 11 лютого  по  22 лютого 2013 р. в навчальних закладах міста було проведено декаду “Початкова школа-2013” під гаслом «Крок за кроком до вершин педагогічної майстерності», у ході якої відбувся ряд цікавих, змістовних та результативних заходів. 

Упродовж декади фактично щодня відбувалися загальноміські заходи та заходи в кожній школі, які носили різноплановий характер: методичний,  психолого-педагогічний, загальнокультурний. Проходили творчі та інтелектуальні змагання.

Під час проходження  декади постійно  діяв  консультативний пункт методичного кабінету, який працював за темою: “Початкова школа – сучасні проблеми”. Надавалася своєчасна методична допомога учасникам навчально-виховного процесу з питань методики та організації роботи. 

Учителі 1-х та 2-х класів мали можливість ознайомитися з особливостями виготовлення листівки-валентинки в техніці паперопластики під час майстер-класу,   проведеного  11 лютого 2013 року вчителем   образотворчого   мистецтва   ДХШ   Боярчук О.А. Кожний  педагог отримав диск з мультимедійними презентаціями, які можна використовувати на уроках трудового навчання в початкових класах, зразки вітальних листівок для кожного класу та методичні рекомендації щодо їх створення. 

На семінарі директорів шкіл міста за темою «Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти як важливий фактор у вирішенні проблеми наступності на різних ступенях навчання» 12 лютого 2013 року на базі НВК «Казка» було проаналізовано хід реалізації управлінсько-методичних заходів відділу освіти та методичного кабінету, стан упровадження нового Державного стандарту в навчальних закладах міста, змодельовано діяльність адміністрацій шкіл по вдосконаленню роботи з даного напрямку роботи та вирішенню проблемних питань. Учасники семінару ознайомилися з досвідом роботи адміністрації та педагогічного колективу НВК «Казка» по впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Під час  засідання  міського  методичного  об’єднання  вчителів 4-х класів на базі ЗОШ №13 (13.02.2013) розширено знання педагогів про технологію розвитку критичного мислення учнів початкової школи, обмінялися власним досвідом щодо її застосування під час навчально-виховного процесу, відвідали та обговорили урок Котляр С.Ф., учителя вищої категорії, старшого вчителя ЗОШ №13, з використанням технології критичного мислення. Педагоги ознайомилися з поняттям експіриєнтивне навчання як інструмент  інноваційного розвитку освіти.

На засіданні дискусійного клубу заступників директорів з навчально-виховної роботи «Проблеми, пошуки, здобутки» (13.02.2013), що відбулося на базі ДНЗ №13 «Веселка», обговорено проблемні питання щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення перспективності та наступності між дошкільною та початковою освітою, розглянуто шляхи їх вирішення.  

На засіданні круглого столу за темою «Підготовка вчителя до роботи  в  1-му класі за новим  Державним  стандартом  початкової загальної освіти» (14.02.2013), за участі вчителів 1-х та 4-х класів, вчителі 4-х класів мали  можливість отримати від учителів 1-х класів відповіді на запитання, що виникають у педагогів при підготовці до роботи за новим Державним стандартом, ознайомитися з механізмом упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, з планом заходів у рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» на ІІ півріччя 2012/2013 навчального року, з Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.   

Під час тренінгу за темою «Стрес в педагогічній діяльності та його наслідки» для вчителів 3-х та 4-х класів міста, проведеному практичним психологом СШ №9 Благодаровою Ю.С. (15.02.2013), педагоги отримали рекомендації по проведенню аутотренінгу для створення позитивного емоційного середовища, профілактики стресових ситуацій, ознайомилися зі способами виходу з них. 

          Науково-практична  конференція  за  темою  «Застосування  методів  ейдетики  під  час організації  навчальної діяльності в початкових класах» (19.02.2013)  для вчителів  2-х та 4-х класів, посилила інтерес педагогів до застосування методів ейдетики на уроках  у  початкових  класах. Вправи та ігри, проведені вчителями  ЗОШ №7 Білошапкою О.Е. та Білозерською Н.В., допоможуть педагогам прискорити формування в дітей образної, словесно-логічної, короткочасної, оперативної пам’яті та образного мислення.  Матеріали, одержані учасниками конференції, допоможуть розкрити численні якості,  що знаходяться в основі творчого мислення учнів.  

Під час міського науково-методичного семінару за темою «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти» за участю кандидата педагогічних наук, старшого  наукового  співробітника  Інституту  педагогіки  НАПН України  К.І. Пономарьової, співавтора нового Державного стандарту початкової загальної освіти,   навчальної  програми з української мови, що відбувся 20 лютого 2013 року на базі ЗОШ №7, розширено знання вчителів початкових класів про особливості змісту нової навчальної програми з української мови, ключові компетенції, формування яких спроможний забезпечити предмет українська мова,  зміни в змісті мовленнєвої та мовної лінії навчальної програми, засоби їх реалізації. 

У ході декади вчителі міста ознайомилися  з  новим  досвідом роботи колег, які забезпечують високий рівень самореалізації та ефективність професійної  діяльності.  Учителі, які претендують на присвоєння педагогічних звань, презентували власний досвід роботи колегам – учителям 2-х класів шкіл міста (21.03.2013) (Левенок Т.Ф., учитель вищої категорії, старший учитель СШ №3, «Розвивальні вправи та мультимедійний супровід при вивченні курсу «Навколишній світ»  у  2 класі за науково-педагогічним проектом «Росток»; Римаренко О.К., учитель вищої категорії  ЗОШ №5,  «Розвиток уваги – необхідна умова формування навчальних компетентностей учнів»).

Друга методична виставка-конкурс мультимедійних презентацій для підтримки уроків природознавства в 1-х класах міста, що відбулася в методичному кабінеті відділу освіти, сприяла кращому усвідомленню методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи та підвищила інтерес педагогів до даного виду діяльності.  На виставку-конкурс подано 46 мультимедійних презентацій з усіх навчальних закладів міста. В основному презентації змістовні, методично й дидактично доцільні.  Більша частина з них доповнена звуком, анімаціями, відеофільмами. Кращими визначено   презентації вчителів: Хильченко Л.О. (НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ),   Шевчик Н.В., Панібратець Г.П. (ЗОШ №5), Колесник О.А., Черепової І.М. (ЗОШ №10),    Ахтимірової М.М., Пуриги В.В. (СШ № 12),   Пацак Т.М. (Підлипненської   ЗОШ),   Косаренко В.М. (санаторна школа-інтернат). Аналіз поданих презентацій  показав, що педагоги вміють створювати й раціонально використовувати їх на різних етапах уроків будь-якого типу. Учителі будують презентації так, що зміст їх базується на знаннях, якими дитина володіє, з опорою на мимовільну увагу, з правильною та своєчасною зміною видів діяльності. Поданий матеріал відповідає принципам науковості,  наочності, системності та наступності. 

 

У травні 2013 року під час теоретичних засідань методичних об’єднань вчителів 1-х та 4-х класів  та  вихователів  груп продовженого дня було проаналізовано роботу методичних об’єднань за 2012/2013 н.р. в світлі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та визначено завдання на 2013/2014 н.р.

19 червня 2013 року з метою вивчення стану готовності навчальних закладів міста Конотопа до впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти та середньої загальної освіти в рамках акції «Нові стандарти – нова школа» делегації з м. Шостка та Глухова відвідали навчальні заклади міста. Досвід роботи з питання впровадження  Державних стандартів презентували  ЗОШ №5, 7, 13, СШ №9.

Протягом квітня-червня у всіх навчальних закладах міста проведено батьківські збори для батьків майбутніх першокласників, де батьки отримали поради по підготовці дітей до школи, рекомендації щодо визначення готовності до навчання в школі.

З 25 серпня по 4 вересня 2013 року в закладах міста було проведено батьківські збори за єдиним планом, який включав такі питання: 

мотиваційна готовність першокласників до навчання в школі, створення позитивної емоційної атмосфери для безболісного вступу до школи, наявність кишенькових грошей в учнів, культура  користування учня Інтернетом та мобільним телефоном.  Батьки також отримали рекомендації щодо організації навчання та режиму дня першокласників.

22 серпня 2013 року на спільному засіданні директорів загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів та заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи розглянуто питання «Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти і особливості організації навчально-виховного процесу в 1,2 класах (лист МОН України від 30.05.2013 № 1/9-383). 

27 серпня 2013 року на пленарному засіданні міської конференції педагогічних працівників старший учитель НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ          Шелест Наталія Миколаївна розповіла про перші результати та нові завдання на шляху впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. 

  29 серпня 2013 року проведено теоретичні засідання методичних  об’єднань вчителів початкових класів, англійської мови, які викладають у 1 та 2 класах та вихователів груп продовженого дня, під час яких педагоги отримали методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах, ознайомилися з першими результатами та новими завданнями на шляху впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Особлива увага була приділена організації навчання та виховання в 2 класі. Адже з метою підвищення інтересу до основних предметів початкової школи, формування початкових уявлень про базові поняття інформатики у рамках реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти з 2013/2014 н. р.  розпочалося викладання предмета «Сходинки до інформатики». Усі вчителі, які викладають цей предмет, пройшли підготовчі курси, мають презентації до кожного уроку.  

  Для збереження та зміцнення фізичного здоров’я першокласників на засіданні було рекомендовано збільшити кількість фізкультхвилинок.  Для запобігання перевтомі організувати роботу ігрових куточків та куточків розвитку логічного мислення дітей у класах.

        1 вересня 2013 року в кожному навчальному закладі міста Конотоп було проведено свято «Першокласник-2013», у якому взяли участь 704 першокласника. У рамках цього свята проведено конкурс малюнків «Мій перший день у школі» та конкурс фотографій «Я – першокласник». Кращі роботи виставлені на сайтах навчальних закладів міста та відділу освіти Конотопської міської ради.

         8 років поспіль у м. Конотопі методичним кабінетом відділу освіти  проводяться засідання дискусійного клубу заступників директорів з навчально-виховної роботи, які опікуються початковою освітою  «Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки».

      Засідання клубу проводяться чотири рази на рік в неформальній обстановці. Заступники директорів з навчально-виховного роботи обговорюють найактуальніші питання діяльності початкової школи, піднімають проблемні питання і визначають шляхи їх вирішення. Найголовніше – це діловий кінцевий результат з висновками і рекомендаціями. Матеріали з досвіду роботи дискусійного клубу надруковані в фаховому журналі «Початкова школа» (№9 2013 р.).

27 вересня 2013 року на базі ЗОШ  №14 відбулося чергове засідання клубу за темою «Упровадження нового Державного  стандарту  початкової    загальної освіти. Навчально-методичне забезпечення початкової школи». Під час засідання дискусійного клубу заступники директорів  обговорили питання  готовності та здатності вчителя до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, проаналізували недоліки та проблеми, визначили  шляхи їх розв’язання.

9 жовтня 2013 року директор  Селезньова С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Кравченко Н.Д., вчителі Зоц О.А. та Кашук О.В. НВК «Казка» взяли активну участь у науково-методичному семінарі за темою «Методика формування ключових та предметних компетентностей у молодших школярів», проведеному на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На семінарі           Зоц О.А. презентувала досвід роботи з питання «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі творчої, пізнавальної діяльності учнів у класах розвивального навчання», Кашук О.В. – з питання «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та літературного читання». Педагоги НВК «Казка»  мали можливість поповнити свої знання, прослухавши виступи науковців: Бібік Н.М. («Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в початковій освіті»), Онопрієнко О.В. («Методичні аспекти формування у молодших школярів предметної математичної компетентності»), Пономарьова К.І. («Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з української мови»).

         Під час регіонального семінару, проведеного викладачами Сумського ОІППО Декуновою З.В., Лавською А.М. 4 вересня 2013 року на базі Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 для вчителів початкових класів, які викладають в 1-х та 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році,  педагоги підвищили свій науково-теоретичний рівень: ознайомилися з особливостями організації навчально-виховного процесу в 1-х та 2-х класах у 2013/2014 н. р., вимогами до навчально-методичного забезпечення класів, які навчаються за новим Державним стандартом, новими програмами та підручниками, методикою проведення уроків літературного читання, природознавства.

     З метою покращення організації навчально-виховного процесу в початкових класах, шляхом реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти  (освітня галузь «Мови і літератури») 13 вересня 2013 року в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний авторський науково-практичний семінар за темою «Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти за навчально-методичним забезпеченням автора Захарійчук М.Д.», в якому взяли участь 19 вчителів 1-х та 2-х класів міста. Під час семінару вчителі отримали методичні вказівки науковця – автора букваря, великої кількості підручників та зошитів з української мови.

 8  жовтня  на базі ЗОШ №7  проведено інформаційно-методичну нараду

директорів навчальних закладів.  Директори  шкіл  ознайомилися з діяльністю 

1-А (богунівського) класу, організацією навчання на засадах особистісно  орієнтованого підходу, здоров’язберігаючих технологій з посиленою   військово-фізичною підготовкою. 

         8 жовтня 2013 року на базі Конотопської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за ініціативи міського відділу освіти в рамках реалізації Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти було проведено засідання круглого столу школи педагогічної майстерності вчителів початкових класів (керівник Немченко О.В., учитель-методист НВК «Казка») за темою «Організаційно-методичні засади здійснення корекційної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу».  Під час засідання круглого столу розглянуте питання організації корекційно-розвивального навчання учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах  та за індивідуальною формою, отримали методичні рекомендації, що мають допомогти всім, хто має відношення до світу дітей із особливими освітніми потребами. Специфіка роботи з дітьми даної категорії вимагає обов’язкового здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами, яка є складним психофізіологічним і соціально-педагогічним явищем, що охоплює весь освітній процес.  Велику увагу педагогів міста привернула виставка навчально-корекційних матеріалів, а також матеріальна база корекційних кабінетів: логопеда, дефектолога, ритміки, лікувальної фізкультури, соціально-побутового орієнтування. Одностайним було рішення щодо продовження співпраці в цьому напрямку. 

11 жовтня 2013 року на базі Конотопської СШ №9 проведено засідання круглого столу за темою «Адаптація першокласників. Педагогізація батьків».      

Під час засідання вчителі 1-х класів мали можливість обмінятися думками з питань  адаптації  першокласників та педагогізації батьків. Висловлювали думки, як на класних батьківських зборах батьки сприйняли такі питання, як наявність кишенькових грошей в учнів, культура користування комп’ютером, мережею Інтернет та мобільним телефоном. Ділилися досвідом з надання індивідуальних консультацій батькам, розповідали, які думки висловлювали батьки, відвідуючи уроки та виховні заходи. Вчителі отримали  рекомендації  щодо системної  роботи  щодо  педагогізації батьків.

Питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти  розглянуто на колегіях  відділу освіти 22 лютого 2012 року та 18 червня 2013 року.

Проведені заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах міста сприяли посиленню уваги до проблем початкової   школи,  активізації   методичної    роботи   з   педкадрами,   підвищенню  професійної майстерності вчителів початкових класів шкіл міста.

З аналізу спільної діяльності навчальних закладів, відділу освіти, методичного кабінету випливає необхідність посилення роботи з батьками щодо поглиблення їх педагогізації, психологічної культури. Визначено, що потребують особливої індивідуалізації заходи щодо адаптації учнів 1-х класів. Розвиток навчально-методичної бази є спільною турботою адміністрації школи та кожного  вчителя.

У рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», відповідно до міської Програми «Крокуємо разом» проведено такі заходи: батьківські збори в старших групах ДНЗ (березень-квітень 2013), Дні відкритих дверей для батьків з метою обговорення проблем успішної адаптації першокласників (березень 2013), екскурсії майбутніх школярів та їх батьків до навчальних закладів (квітень  2013), інтернет-опитування батьків першокласників і батьків майбутніх першокласників, знайомство з першою вчителькою, заходи та свята за участю дітей і батьків майбутніх першокласників (березень-травень 2013); засідання круглого столу «Готуємося до прийому «першачків» для вчителів-класоводів 4-х класів (лютий 2013),  укладено угоди, складено плани спільних дій між дошкільними навчальними закладами та школою, створюється сприятливе середовище для адаптації дитини до навчання та її гармонійного розвитку.

Питання впровадження нового Державного стандарту початкової загальної  освіти стоїть на системному й глибокому контролі керівників шкіл, методичного кабінету і відділу освіти. 

Проте в ході вивчення процесу впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти виявлено певні недоліки:

–  за браком приміщень не всі школи мають ігрові та спальні кімнати;

– у недостатній кількості обладнання для рухової діяльності, настільних і розвивальних ігор, спортивного інвентаря, атрибутів для сюжетно-рольових ігор у групах продовженого дня;

– на сьогоднішній день потребує серйозної уваги оснащення кабінетів інформатики для початкової школи, забезпечення навчального процесу сучасними засобами навчання.

Робота по впровадженню Державного стандарту початкової загальної освіти триває. Спільними зусиллями адміністрацій закладів,  усіх працівників освіти створюються умови для реалізації першочергових завдань початкової школи, які прописані в новому Державному стандарті, бо від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої й старшої школи, які мають бути пов’язані між собою принципом наступності. 

    

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *