Методичні рекомендації до ведення журналу

Конотопський міський методичний кабінет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ

КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

Конотоп – 2014


І. Вступ

Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ, вести який зобов’язаний кожний учитель.

 

При заповненні класного журналу необхідно пам’ятати, що він є фінансовим документом. Від того, як класний журнал оформлений, залежить об’єктивна оцінка праці вчителя за багатьма критеріями, а саме:

 • виконання засвоєння програми з усіх навчальних предметів;
 • щільність і система опитування учнів;
 • об’єктивність у виставленні поточних, тематичних, семестрових та річних оцінок, дотримання норм проведення контрольних, перевірочних робіт, практичних і лабораторних занять, уроків – екскурсій і т.п.;
 • дозування і диференційованість домашнього завдання;
 • облік зауважень з ведення журналу, зроблений адміністрацією або в ході зовнішнього контролю, і механізм їхнього усунення;
 • заповнення відомостей про кількість пропущених уроків учнями;
 • правильність оплати за фактично проведені навчальні заняття;
 • правильність оплати за заміну уроків.

Основні вимоги щодо ведення класних журналів містяться у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 03.06.2008 № 496. Дія Інструкції № 496 поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

 

ІІ. Методичні рекомендації

Персональна відповідальність за правильність записів уроків, облік навчальних досягнень школярів з певного предмета покладається на вчителів-предметників.

 1. Усі записи в журналі ведуться українською мовою, чітко, акуратно, розбірливо, грамотно, чорнилом (пастою) одного кольору (синього).
 2. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та інші виправлення. У разі помилкового запису поряд з ним слід зробити правильний, а потім засвідчити його підписом директора загальноосвітнього навчального закладу та скріпити печаткою.
 3. Усі записи щодо оцінювання видів діяльності та контролю потрібно робити у формі називного відмінка: «І семестр», «практична робота» та ін..
 4. Учням, які за станом здоров’я не відвідують уроки трудового навчання при виставленні тематичних, семестрових та річних балів у журналі слід робити запис «зв.» — звільнений (звільнена).
 5. Зверніть увагу на правильність запису назви вашого предмета. Назва предмета записується у відповідності до назви програми з великої літери.
 6. Журнал заповнюється вчителем у день проведення уроку. Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися. Дату проведення уроку в правій частині розгорнутого аркуша журналу слід фіксувати тільки арабськими цифрами, наприклад, 04/09; 23/11. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного

року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. Дати, проставлені на розвороті ліворуч, повинні строго відповідати датам, проставленим праворуч. Місяць і число записуються відповідно до розкладу уроків, затвердженого директором школи.

 1. На правій стороні розгорнутої сторінки журналу вчитель зобов’язаний

записувати тему, вивчену на уроці, і завдання додому. Крапки в номерації уроків та записів їх тем не ставляться. Не допускаються скорочення в записі тем уроків, крім загальноприйнятих абревіатур.

 1. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо. Кількість годин з кожної теми повинна відповідати затвердженому календарно-тематичному плануванню й програмі з предмета.
 2. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує Заміна, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
 3. На лівій стороні розгорнутої сторінки («Облік навчальних досягнень учнів») над датами назви тем не пишуться.
 4. Запис домашнього завдання в журналі при спарених уроках можна записувати як в одній клітинці, так і в двох клітинках.
 5. Якщо учні забезпечені підручниками, то в колонці класного журналу «Домашнє завдання», вчитель записує дані про підручник, за яким працює. Якщо вчитель у своїй діяльності використовує два підручника то в квадратних дужках вказувати номер 1, 2. Тоді домашнє завдання доцільно записати так:  «Опрацювати  параграф №1», поряд [1], бо підручник уже вказаний.
 6. Якщо в учнів немає підручників, то запис доцільно робити так:

«Опрацювати записи у конспекті», «Вивчити записи у конспекті» «Опрацювати  сторінки 35-37 підручника за 7 клас, 1998 р., авт. І.А. Іванов»

 1. Для того, щоб учні принесли всі необхідні матеріали, інструменти, пристрої для виконання практичної роботи запис доцільно зробити так:

«Підготувати креслярські інструменти та пристрої», «Підготувати дошку із липи  300х300х30», «Підготувати тканину до розкроювання».

 1. В тому випадку коли учні з об’єктивних причин не встигають на уроці виконати повністю практичну роботу вчитель може задати як домашнє завдання закінчити роботу вдома. Записуємо в журналі так: «Підготувати виріб до подальшої роботи».
 2. Домашнє завдання може записуватися і так: «Повторити правила Т/Б при роботі з колючими та ріжучими інструментами», «Підготувати повідомлення про породи дерев нашої місцевості», «Підготувати прислів’я про працю», а також домашні завдання творчого характеру – «Виконати кольоровий ескіз кухонних дощечок»*, «Виконати кольоровий ескіз святкової спідниці»*, «Підготувати документацію до проекту», «Компонувати портфоліо», «Знайти зображення аналогів виробу», «Розробити схему оздоблення»*, «Скласти план виконання виробу», «Розробити ескізні малюнки до виробу», «Підготувати повідомлення про …»* і т.д.
 3. Запис домашнього завдання не допускається за межами таблиці.
 4. Обов’язково відмічати на початку уроку всіх відсутніх учнів буквою «н».

 

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів

Забезпечити обєктивність оцінювання на всіх рівнях — тематичне, семестрове, річне.

 1. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснюється оцінювання учня, (учениці).
 2. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований (а). Тематична оцінка не підлягає корегуванню.
 3. Семестровий бал виставляється на основі результатів тематичних та всіх обов’язкових видів оцінювань з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня.
 4. З усіх предметів (курсів за вибором), з яких проводиться бальне оцінювання учнів, після виставлення семестрових оцінок обов’язково відводиться одна колонка під назвою Скоригована. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру — не пізніше 10 червня поточного навчального року.
 5. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
 6. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.
 7. Виставлення в журналі крапок, оцінок із знаком «мінус», «плюс», записи олівцем не допускаються, тому що таких оцінних знаків офіційно не існує. У клітинках для оцінок учитель має право записувати тільки один символ, наприклад: 5, 8, 12.
Рівень навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 

І. Початковий

(рецептивно-продуктивний)

1 Учень (учениця) може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальних майстернях
2 Учень (учениця) описує деякі технологічні об’єкти; розпізнає інструменти та обладнання для виконання практичних робіт
3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); може використовувати за призначенням робочі інструменти та обладнання
II.Середній

(репродуктивний)

4 Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються технологічних об’єктів; виконує елементарні прийоми роботи інструментом
5 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами роботи інструментом
6 Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; дотримується  технології виготовлення виробу; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються певних етапів проектної діяльності
 

III.Достатній

(конструктивно-варіативний)

7 Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються усіх етапів проектної діяльності
8 Учень (учениця) виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні елементи виробу; раціонально організовує робоче місце
9 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні елементи виробу
IV.Високий

(творчий)

10 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою учасників проекту і учителя проектує та виконує всі види запланованих робіт
11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і навичками з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних операціях
12 Учень (учениця) має системні знання та навички з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт

 

Пам’ятайте головне! Ніяка самодіяльність і творчість при веденні класних журналів недопустимі.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *