Положення про управління освіти Конотопської міської ради Сумської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення сесії

Конотопської міської ради

7 скликання (42 сесія)

від 7 жовтня 2020 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1 Загальні положення

1.1 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – управління) є виконавчим органом Конотопської міської ради,  який утворюється міською  радою, та є  підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

1.2 Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, міського виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3 Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Структура і штатний розпис управління освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника управління освіти.

1.4 Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5 Найменування та місцезнаходження:

Повне найменування: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Юридична адреса: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Жарікова, 12.

2 ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 Основні завдання управління освіти:

2.1 Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території.

2.2 Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3 Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4 Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами.

2.5 Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6 Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.7 Вдосконалення професійної  кваліфікації педагогічних працівників та їх атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8 Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.9 Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.10 Забезпечення координації роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.11 Здійснення міжнародного співробітництва.

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Відповідно до покладених на управління освіти завдань та делегованих йому повноважень управління освіти виконує наступні функції:

3.1 Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами Конотопської міської ОТГ:

3.1.1 Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території ОТГ.

3.1.2 Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3 Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4 Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5 Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.6 Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне);

3.1.7 Вносить пропозиції  до  виконавчого  комітету міської ради  про   відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних   комплексів,  навчально-виховних об’єднань,  спеціалізованих  шкіл,  центрів  дитячої  та  юнацької творчості,  допризовної підготовки тощо,  сприяє  їх  матеріальній підтримці;

3.2 Організація нормативно-правового забезпечення  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Конотопської міської ОТГ:

3.2.1 Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2 Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3 Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5 Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3.2.6 Погоджує штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів, що розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, закладів дошкільної та позашкільної освіти.

 3.3 Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1 Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2 Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3 Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші  змагання серед учнів;

3.3.4 Формує замовлення на  видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.4 Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1 Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2 Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.5 Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1 Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2 Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3 Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6 Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1 Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах;

3.6.2 Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3 Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.6.4 Забезпечує створення  та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.5 Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.6 Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.7 Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8 Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.9 Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.10 Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність управління освіти:

3.7.1 Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2 Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3 Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4 ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Для здійснення повноважень та виконання визначених завдань управління має право:

4.1 Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2 Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3 Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників  навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4 Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5 Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.6 Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти.

4.8 Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі  зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5 КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

5.1 Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка призначається на посаду начальника повинна бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж керівної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір або за іншою процедурою визначеною законодавством.

5.2 Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1 Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує  виконання  покладених  на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

5.2.2 Затверджує положення про підрозділи і  служби управління освіти  міської ради, функціональні обов’язки його працівників;

5.2.3 Планує роботу управління і  аналізує стан її виконання;

5.2.4 Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5 Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників  та  педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

5.2.6 Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і  видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;

5.2.7 Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти;

5.2.8 Погоджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

5.2.9 Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження  кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.10 Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.2.11 Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3 Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником управління освіти і науки відповідної обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4 Начальник управління освіти може мати заступників, які  призначаються на посаду та звільняються  з посади міським  головою, що пройшли конкурсний відбір чи за іншою процедурою визначеною законодавством.

5.5 При управлінні освіти може  створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

5.6 При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.7 Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Міський голова                                                              Артем СЕМЕНІХІН