Статут

Затверджено:

рішенням міської ради

6 скликання (39 сесія)

від 30 жовтня 2013 року

 

С Т А Т У Т 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ 

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ  

КАБІНЕТ

м. Конотоп

2013 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.НАУКОВО – МЕТОДИЧНУ УСТАНОВУ КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ створено на підставі рішення тридцять дев’ятої сесії Конотопської міської ради шостого скликання від 30.10.2013 шляхом виділу із ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.2.Юридична адреса  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ (скорочена назва КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ): 41600 Сумська область, місто Конотоп, вулиця Жарікова, 12

1.3.Засновник НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ  КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ – Конотопська міська рада. Юридична особа підпорядковується  ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, який  здійснює фінансування КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ,  його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні приміщення  з обладнанням і матеріалами, організовує  ремонт  приміщень, їх  господарське обслуговування.

1.4.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ у своїй  діяльності  керується Конституцією України, Законами  України “Про освіту”, “Про  дошкільну освіту” “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) (далі  положення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008, № 1119, іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, власним  статутом, затвердженим засновником.

1.5.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.

1.6.НАУКОВО-МЕТОДИЧНА УСТАНОВА КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ є повним правонаступником методичного кабінету ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.7.Головною  метою  діяльності КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ   є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхньої творчої ініціативи .

1.8.Діяльність КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  спрямована на реалізацію основних завдань:

– створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

– координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських методичних об’єднань, методичних об’єднань при навчальних закладах;

– моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

– моніторинг стану психічного, фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду, вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу та науково-методичної роботи в цих закладах;

– здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної та позашкільної, загальної середньої освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

– патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних, надання їм науково-методичної допомоги;

– вивчення потреб та надання практичної допомоги молодим спеціалістам, іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання, на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи   педагогічних працівників, що атестуються;

– організація, науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівни-

ків науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти міста;

– упровадження сучасних освітніх систем, технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;

– проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

– взаємодія з міськими науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

– організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, діяльності навчальних закладів;

– вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду, використання інноваційних технологій, сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

– формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів, окремих працівників; створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури, періодичних педагогічних видань;

– проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів, окремих педагогічних працівників;

– висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників, проблем розвитку освіти в місті;

– координація методичної діяльності з Сумським обласним інститутом післядипломної  педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами, науково-дослідними установами.

1.9.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої  чинним законодавством, положенням  і цим статутом.

1.10.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію  головних  завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.Взаємовідносини  між КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними  угодами.

II. РЕЖИМ РОБОТИ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО   МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

2.1.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ   працює  за п’ятиденним робочим тижнем.

2.2.Щоденний графік роботи КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ :

понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 12.00 до 13.00

п’ятниця – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

 

IІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО  МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

3.1.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який складається на  навчальний (або календарний)  рік.

3.2.План роботи  схвалюється  науково-методичною радою КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  і затверджується його керівником  у погодженні  з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

3.3.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ може надавати додаткові освітні послуги навчально – методичного спрямування  як за платними, так і безоплатними умовами надання, на  підставі угоди.

 

ІV.  ПРАЦІВНИКИ  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

4.1.Працівниками КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ є: завідувач, його заступник, педагогічні та науково-педагогічні  працівники, методисти, психологи, технічний персонал тощо. Штатний розпис КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ розробляється на підставі Типових штатів для методичних кабінетів відповідно до потреб забезпечення Державного стандарту дошкільної, початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти, реалізації покладених на нього завдань і затверджується  уповноваженим органом.

4.2.За  успіхи в роботі для працівників КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

преміювання, надбавки за інтенсивність у роботі;

нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України, грамотами органів управління освітою, органів виконавчої влади різних рівнів, оголошення подяк.

4.3.На посади працівників КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою, стажем, які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.

4.4.Трудові відносини у КОНОТОПСЬКОМУ МІСЬКОМУ МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ  регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.5.Працівники КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ   мають право:

– на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з педагогічними кадрами;

– на  підвищення кваліфікації, участь у семінарах  нарадах тощо;

– проводити  в установленому  порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ;

– на соціальне та матеріальне забезпечення  відповідно  до чинного  законодавства;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування;

– об’єднуватися  у професійні  спілки  та  бути  членами інших об’єднань  громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за  результатами останньої атестації;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

4.6.Працівники КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ зобов’язані:

– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту  або трудового договору;

– дотримуватися  етики і норм загальнолюдської моралі;

– виконувати накази та розпорядження керівництва КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

4.7.Педагогічні   та    інші    працівники    приймаються   на   роботу    до  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ завідувачем за погодженням.

4.8.Працівники КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ несуть відповідальність  за збереження і правильне використання у роботі бібліотечного фонду літератури та медіатеки кабінету,  компютерної техніки  і програмного забезпечення,  іншого майна.

4.9.Працівники  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ у  відповідності  до статті  26  Закону України  “Про забезпечення  санітарного  та  епідемічного благополуччя   населення”   проходять періодичні безоплатні медичні огляди  один раз на рік на базі  Конотопської центральної районної лікарні.

4.10.Атестація працівників КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ здійснюється  відповідно до Типового положення  про  атестацію  педагогічних працівників України, затвердженого Мінітерством освіти і науки України.

4.11.Працівники, які систематично  порушують статут, правила  внутрішнього розпорядку КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ, не виконують посадових  обов’язків,  умови  колективного  договору (контракту) або за результатами  атестації не відповідають займаній  посаді, звільняються  з  роботи  відповідно  до чинного законодавства.

 

V. КЕРІВНИЦТВО КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ  МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ 

5.1.Керівництво КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ  здійснюється ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

5.2.Наукове керівництво КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ у частині науково-методичного забезпечення системи  освіти у погодженні з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ здійснює Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5.3.Безпосереднє керівництво КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ здійснює  його завідувач, який  призначається  і звільняється з посади засновником за погодженням з Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Завідувач КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

– здійснює загальне керівництво діяльністю КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ, готує план  роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку.

– затверджує  структуру КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ,  посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників і визначає ступінь  відповідальності за їх виконання;

– представляє інтереси КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ у відносинах  з відділом освіти,  Сумським обласним інститутом  післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

– вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

– видає в межах компетенції  накази і розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням;

– приймає  на роботу і звільняє з роботи працівників методичного кабінету;

– розпоряджається майном і коштами КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ;

– виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває банківські рахунки тощо;

– заохочує працівників КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– звітує перед засновником і Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної  освіти про результати діяльності КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

5.4.Завідувач  є членом колегії  ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

5.5.Постійно діючим колегіальним органом керівництва КОНОТОПСЬКИМ МІСЬКИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ  є науково-методична рада, яку очолює завідувач КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

5.6.Органом громадського самоврядування КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ є загальні збори колективу, які скликаються один раз на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу:

– вносять пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту;

– заслуховують звіт керівника закладу щодо його статутної  діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-розглядають питання науково-методичної роботи та фінансово-господарської діяльності КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ;

– затверджують  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

 

VI. МАЙНО КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО  МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

6.1.Відповідно    до   розподільчого   балансу,    затвердженого    рішенням

сесії   КОНОТОПСЬКОЇ     МІСЬКОЇ     РАДИ    6    скликання   (39   сесія)    від

“30” жовтня 2013 р. КОНОТОПСЬКОМУ МІСЬКОМУ МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТУ передано в  оперативне  управління  приміщення, інвентар, обладнанн

 

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

7.1.Джерелами фінансування КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ є кошти:

– місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.2.КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  за погодженням із засновником має право:

– придбавати, орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;

– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

– здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із чинним законодавством.

7.3.Статистична звітність про діяльність КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в КОНОТОПСЬКОМУ МІСЬКОМУ МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються методична установа.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

 

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

8.1.Контроль  за діяльністю КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ здійснює ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

8.2.Контроль за діяльністю КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  в частині науково-методичного забезпечення здійснює у погодженні з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ Сумський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

    Припинення  діяльності  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  відбувається  шляхом його реорганізації     (злиття,    приєднання,    поділу,    виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Припинення діяльності  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  проводиться  призначеною  учасниками, судом  або  уповноваженим органом комісією з припинення діяльності юридичної особи (комісією   з   реорганізації, ліквідаційною комісією)    або ліквідатором.  Виконання  функцій  комісії з припинення діяльності юридичної особи (комісії  з  реорганізації,  ліквідаційної  комісії)   може   бути покладено на орган управління юридичної особи.

У   разі   припинення   діяльності  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ вся  сукупність  прав  та обов’язків юридичної особи переходить до його правонаступників.

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ   ліквідується:

а) після закінчення строку, на який  він  створювався,  або після досягнення мети, поставленої при створенні;

б) за рішенням вищого органу  юридичної особи;

в) на   підставі  рішення  суду  за  поданням  органів,  що контролюють діяльність  юридичної особи,  у  разі  систематичного  або грубого  порушення  ним законодавства;

г) з інших підстав, передбачених установчими документами.

Припинення діяльності  КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ проводиться  в  установленому законом порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                              М.О.Башкиров

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Завантаження Captcha...